Auto2Buy

האתר המוביל לייעוץ רכב


תקנון אתר האינטרנט Auto2Buy.co.il להלן: "Auto2Buy"
הבהרה: תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך הכוונה היא לזכר ונקבה ונרשם כך לנוחיות בלבד.

הגדרות:

האתר: Auto2Buy
גולש: כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.
הבעלים של האתר: בעלי האתר, לרבות חברות אם, בת, חברות בשליטה וכדומה, לרבות מנהליה, עובדיה ומי מטעמם (להלן:"החברה").

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של Auto2Buy, או של צדדים שלישיים שהעניקו Auto2Buy הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
כשאתה מעלה תכנים לאתר אתה מצהירה כי אתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפרה כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.
במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או הוראה כלשהי בתקנון זה, אתה מייפה את כוחה של Auto2Buy להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.

הנך מתחייב לפצות ולשפות את Auto2Buy ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו ל Auto2Buy, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשית באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של Auto2Buy, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת ל Auto2Buy על פי כל דין.
השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום (בשלב זה) וניתנים לרווחתך. השימוש שנעשה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.

כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד Auto2Buy, מי מספקיה או מי מטעמה.

האתר רשאי להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רישיונות או רישיונות משנה, לצדדים שלישיים.

השארת הודעה בפורום מהווה הסכמה לתקנון זה ולכללי הפורום. התקנון עשוי להשתנות מעת לעת, והכללים החדשים יחולו מרגע פרסומם. הקפידו לקרוא דף זה מדי פעם, כדי להתעדכן.

התבטאות בפורומים:

הנכם נדרשים שלא לפרסם הודעה אשר יש בה כדי להפר את אחד או יותר מאלה:
 1. עבירה על חוקי מדינת ישראל, בדרך כלשהי, אף אם איננה מפורטת ברשימה זו במפורש.
 2. הפרת קניין של אחר, כולל אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סמני מסחר, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת.
 3. פגיעה ברגשות הפרט או הציבור, תוכן בעל אופי גזעני, הטרדה כלשהי, הוצאת לשון הרע וכדומה.
 4. קבצי וירוס המצורפים להודעה בדרך כלשהי.
 5. תכנים שאינם רלוונטיים לפורום בו פורסמו.
 6. תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שלא ניתן לו אישור בכתב ומראש על ידי הנהלת האתר.
 7. הצפה לסוגיה - כתיבת הודעה החוזרת על עצמה מספר פעמים.
 8. הודעות העלולות להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
 9. הודעות האסורות לפרסום או לשימוש והם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה, פרונוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
 10. דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם וכיו"ב.
 11. מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 12. הודעות הכוללות וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב, לרבות תוכנות-עוינות.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים של כל המופיע ב Auto2Buy שייכות לבעלי האתר. אין להעתיק, לפרסם או להציג כל טקסט, חומר גראפי או עיצובי, קובץ, קוד, או תוכנה ללא הסכמת בעלי האתר ואישורם בכתב מראש. יחד עם זאת, שומרת לעצמה הנהלת Auto2Buy את הזכות לפרסם את ההודעות ו/או קטעים מתוך הודעות הגולשים במקומות שונים בתוך האתר ומחוצה לו כפי שתמצא לנכון, מבלי להתחייב להודיע מראש על כוונתה לעשות כן, ומבלי לתגמל את בעל ההודעה בדרך כלשהי.
כן תישמר בידי האתר האפשרות לערוך סטטיסטיקות ולרכז מידע על גולשים כדי להתאים את הגלישה באתר לצרכיהם, או כדי להתאים פרסומות בתוך האתר לנתוני הגולשים. הנהלת האתר מתחייבת להימנע ממכירת פרטי הגולשים לחברות פרסומת לצורך שימוש בהם כרשימת תפוצה. בכך אין הפורטל מתחייב למנוע מחברות פרסום או כל צד שלישי מלאסוף פרטים הגלויים לעין-כל מתוך האתר.

ניוזלטר (דיוור אלקטרוני)

הגולש מאשר להנהלת האתר לשלוח מעת לעת ניוזלטר עם תכני האתר למשתמש. המשתמש יוכל להחליט האם להישאר רשום לשרות הניוזלטר או למחוק עצמו משרות זה על פי שיקול דעתו הבלעדי. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לצרף לניוזלטר שלה גם חומר שיווקי.

תכני הגולש

כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר) תכני גולש או תוכן שגולש מעלה לאתר וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו.

על אף האמור לעיל, כשגולש מעלה תכנים לאתר, הוא למעשה נותן בכך הסכמה בלתי חוזרת כי כל עוד האתר פעיל ייעשה על ידי האתר שימוש בתכני הגולש, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה את הגולש בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

האתר רשאי לעשות כל שימוש בתכני הגולש כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:

האתר רשאי להציג את תכני הגולש באתר ובאתרים עמם הוא מצוי בשיתוף פעולה.
הצפייה בתכנים המוצגים באתר והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט
או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר.
האתר רשאי לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור)
האתר רשאי לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור.

כמו כן האתר רשאי לעשות בתכני הגולש שימושים נוספים על פי שיקול דעתו, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט.

על אף האמור לעיל, יובהר כי גולש לא יוכל לדרוש מ Auto2Buy למחוק הודעות שלו לאחר שפורסמו. הגולש יוכל לבקש שימחקו הודעה/ות שלו, אך בכל מקרה מחיקת הודעות לאחר פרסומן תהיה נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של Auto2Buy

חשיפה ואחריות

ההודעות והכתבות המתפרסמות באתר גלויות לעין-כל. הבחירה לפרסם הודעה באתר/פורום נעשית על אחריות הגולש, וכל נזק או פגיעה שיגרמו לגולש בשל פרסום פרטיו, דעותיו או כל מידע אחר מטעמו בפורומים, על ידי גולשים נוספים או על ידי אחרים יהיה על אחריות הגולש בלבד.
השימוש במידע ובעצות הניתנים בפורומים יהיה על אחריות הגולש בלבד, בין אם ניתנו על ידי גולשים ובין אם נתנו על ידי נציגי האתר, והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
אין לאתר כל דרך לוודא כי המידע הנמסר בפורומים הינו אמין מלא ומדויק. לפיכך לא נהיה אחראים לכל נזק שיגרם לגולש או לצד שלישי כתוצאה משימוש במידע זה או אחר. בעלי האתר אינם אחראים לתכנים המועלים בפורומים למרות הפיקוח עליהם, ומסירים מעצמם מראש אחריות לכל תוצאה הנובעת משימוש בפורום ובאתר בכלל. אחריות הגולש על תכנים שהוא מעלה לאתר הינה בהתאם לכל דין, וכוללת אחריות לכל נזק, תקלה, הפסד או אובדן שייגרמו לאתר ו/או לחברה עצמה, לגולש מפרסם התכנים או לצד שלישי.

ניסיון להביא לפגיעה במשתמשים אחרים, כמו העלאת וירוס לפורום, תביא לסילוק המשתמש הפוגעני. גולש באתר רשאי להעלות לאתר אך ורק תכנים השייכים לו, או תכנים שקיבל אישור מפורש בכתב להעלות אותם מבעלי זכויות היוצרים עליהם על פי חוק. האחריות לכיבוד החוק היא על הגולש, ועליו בלבד.

שינויים ותקלות בשירותי האתר

האתר נמצא בתנופת פיתוח וצמיחה, ועורך בתכיפות שינויים ושיפורים למען הגולשים. האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים כלשהם במבנה האתר ובתכולתו, ללא הודעה אישית על כך לגולשים. במסגרת השינויים והשיפורים, ייתכנו לעיתים תקלות ושיבושים באתר. אנו מתנצלים מראש על כל נזק או אי נוחות שיגרמו למשתתפים, אך איננו אחראים לכל נזק או עוגמת נפש שייגרמו כתוצאה מתקלות כלשהן.

השירותים באתר ניתנים כפי שהם, ולא יהיו לגולשים טענות כלשהן לגבי האתר והנילווים לו.
בידי המנהלים שמורה הזכות לערוך או למחוק כל הודעה/פרסום/כתבה שאינן עומדות בכללי התקנון, על פי שיקול דעתם הבלעדי לרבות עריכה ומחיקה של הודעות/פרסום/כתבה מהעבר, לפי שיקול דעתם הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הרכוך בו.
כל סכסוך או שאלה משפטית שתחפוץ להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמסמת במחוז ת"א – יפו בלבד.
האחריות על עמידה בכל האמור בתקנון האתר הינה על המשתמש בלבד.